АУТИЗЪМ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ


АУТИЗЪМ, СТАТИИ / Tuesday, April 2nd, 2019

Презентацията “Нарушения от аутистичния спектър – предизвикателства и перспективи пред образователната система” бе представена през м.март 2019 г. на събитие, организирано от Регионалния център за подкрепа процеса на приобщаващо образование – Шумен, посветено на аутизма.


Заедно със студенти от специалност “Специална педагогика”
на ШУ “Епископ Константин Преславски”

Участие взеха различни организации, предоставящи услуги за деца със специални образователни потребности, студенти и преподаватели от ШУ “Епископ Константин Преславски”.


Facebookmail