Кратък речник на термините и съкращенията, свързани с аутизма


АУТИЗЪМ, ДЕТСКО РАЗВИТИЕ, ОБУЧЕНИЯ, СЕМИНАРИ, СТАТИИ / Tuesday, August 30th, 2022

Нарушенията от аутистичния спектър са група невроразвитийни разстройства, които засягат функционирането в областта социална комуникация и се характеризират с ограничени, повтарящи се модели на поведения и интереси. Аутизмът е идентифициран научно през 1943 г. и оттогава до днес определенията за него непрекъснато търпят промени. Огромният брой изследвания върху етиологията, диагностиката, клиничните прояви и възможностите за интервенция при нарушенията от аутистичния спектър доведоха до натрупване на термини и понятия, които специалистите използват, за да изградят общ език в разбирането си за аутизма. Първото издание на „Кратък речник на термините и съкращенията, свързани с аутизма“ е учебно пособие, съобразено със съдържанието на дисциплината „Диагностика и терапия при деца с нарушения от аутистичния спектър“. Електронният формат на пособието ще подпомогне студентите в подготовката им и в усвояването на основните термини и понятия, а и всички, които искат да опознаят аутизма. Коментари, бележки и препоръки към съдържанието може да изпратите на e-mail: rechnik.autism@gmail.com

Моля, цитирайте пособието по следния начин:

Еюбова, С. (2022) Кратък речник на термините и съкращенията, свързани с аутизма. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, ISBN: 978-619-201-628-9


Featured image: Снимка на Gerd Altmann от Pixabay.

Facebookmail